ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LINKs: FUTURE-PROOF HISTORIC CENTRES

Βιώσιμα ιστορικά κέντρα
Πρόγραμμα: URBACT II, 2009-2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συντονιστής:
Bayonne: Frederique Calvanus

Εταίροι:
Anderlecht: Davy Fiankan,
Almeria: Maria del Mar Garcia Segura,
Brasov: Nechifor Carmen,
Budrio: Tiziana Draghetti & Valentina Ballotta,
Delft: Ilse Rijneveld,
Kilkenny: Malcolm Noonan,
Veria: Kleopatra Theologidou

Lead expert:
Antonio Borghi

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
VIDEO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ευρωπαϊκό διακρατικό σχέδιο LINKs (Low tech Inherited from the old European city as a Key for performance and Sustainability) υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση του προγράμματος URBACTII. Στόχος του σχεδίου ήταν η διερεύνηση και προώθηση καλών πρακτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ιστορικών κέντρων των Ευρωπαϊκών πόλεων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

«Πώς μπορούν τα ιστορικά κέντρα να γίνουν οι αυριανές οικολογικές περιοχές» ήταν το κεντρικό ερώτημα του σχεδίου. Ένα ερώτημα που προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων που θα απαντούν στους 4 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: κοινωνικό / πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού υιοθετήθηκε ένα πρόγραμμα εργασίας με 3 θεματικές ενότητες, άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους:
• Κοινωνικές, πολιτιστικές και πολεοδομικές προκλήσεις
• Περιβαλλοντικές προκλήσεις
• Οικονομικές προκλήσεις
και ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Τα ιστορικά κέντρα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως αστική πυκνότητα, υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονική, πολυμορφία, εγγύτητα των αστικών λειτουργιών, καθώς και δυναμική για οικονομική, πολιτιστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη. Όλα αυτά τα στοιχεία τα καθιστούν πρότυπο της αειφόρου πόλης. Παρόλα αυτά, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες έλλειψη ενδιαφέροντος για το ιστορικό κέντρο τους, το οποίο αντιμετωπίζεται από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ως γραφική, τουριστική περιοχή, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψή του, τη σταδιακή φθορά των κτηρίων και την επιχειρηματική εξειδίκευση.

Η ανάπλαση επομένως και η ανάδειξή τους σε ένα εύρωστο οικιστικό περιβάλλον στην καρδιά των πόλεων είναι η κύρια πρόκληση για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Στα παραδοτέα του προγράμματος περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων «Συστάσεις» για βιώσιμα ιστορικά κέντρα, ενώ κάθε πόλη εκπόνησε και παρέδωσε ένα «Τοπικό Σχέδιο Δράσης» για το ιστορικό κέντρο της.